Cookie- en privacyverklaring

Algemeen

Intellectuele eigendomsrechten
YachtFocus, YachtFocus.com, YachtFocus Systems, YachtFocus Media, OpenBMS, Open Boat management System, BootAanBoot, BootAanBoot.nl, Quality Boats Holland Guide, Waterkampioen 2eHands, Gebruikte-Botenbeurs, Gebruikte-Botenbeurs Hoorn zijn geregistreerde handelsnamen van YachtFocus Systems BV. Alle Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de auteursrechten, merkrechten en databankrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze Website zijn eigendom van YachtFocus Systems BV, aan haar gelieerde bedrijven, of zijn opgenomen met toestemming van de desbetreffende eigenaar.

Gebruiksvoorwaarden

Definities

  • Gebruiksvoorwaarden: deze voorwaarden ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.
  • Bezoeker: een persoon die de Website bezoekt, ongeacht de wijze waarop.
  • Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals, maar niet beperkt tot, auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, domeinnamen, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.
  • Website: YachtFocus.company en alle gelinkte websites van YachtFocus of derden. Andere websites kunnen ook eigen voorwaarden hanteren. Daar waar zulke andere voorwaarden conflicteren met deze Gebruiksvoorwaarden van YachtFocus, zijn de Gebruiksvoorwaarden van YachtFocus bepalend.
  • YachtFocus: de besloten vennootschap YachtFocus Systems BV, h.o.d.n. YachtFocus, gevestigd te 1185 ZH (Amstelveen) aan de Binderij 7b, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34151626 en alle aan haar gelieerde ondernemingen.

Eigendom
Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van YachtFocus, onder meer, verboden om:

  • (een kopie van) de gehele of gedeeltelijke Website en/of de daarop geplaatste merken te (her)gebruiken voor enig doel anders dan het informeren van Bezoekers tijdens het bekijken van de Website; en
  • (een gedeelte van) de Website te wijzigen of op te nemen in enig ander werk (zoals bijvoorbeeld een papieren document, weblog, digitaal bestand of website van iemand anders).

Inhoud
YachtFocus heeft de inhoud van deze Website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De Website wordt echter alleen voor informatieve doeleinden aangeboden. YachtFocus garandeert niet dat de inhoud van de Website juist, actueel en volledig is, dat de Website ononderbroken zal werken en/of vrij zal zijn van fouten. Als er op de Website wordt verwezen naar producten of diensten, is dat geen aanbod voor de verkoop of levering van dat product of die dienst. De inhoud van deze Website maakt noch geheel noch gedeeltelijk deel uit van enige overeenkomst tussen YachtFocus en (het bedrijf van) Bezoeker, met uitzondering van de webpagina ‘Advertentievoorwaarden’ daar waar het een expliciete aanbieding en/of overeenkomst voor de plaatsing van advertenties in (een van de) tijdschriften van YachtFocus betreft; en/of
van de webpagina ‘Bestelformulier online account’ daar waar het een expliciete aanbieding en/of overeenkomst tussen YachtFocus en (het bedrijf van) Bezoeker betreft. Voor zover wettelijk toegestaan sluit YachtFocus, waaronder mede verstaan de aan ons gelieerde bedrijven, functionarissen en werknemers, hierbij iedere aansprakelijkheid aan Gebruiker uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de Website of een andere aan de Website gekoppelde site. Meer in het bijzonder zal YachtFocus in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:

  • handelingen door Bezoeker verricht, die zouden zijn ingegeven door de op de Website geplaatste informatie;
  • de onmogelijkheid de Website te gebruiken; en
  • het feit dat bepaalde informatie op de Website onjuist, onvolledig of niet actueel is.

Aan de Website gekoppelde sites (gelinkte sites)
De Website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze Website. Dit betekent niet automatisch dat YachtFocus verbonden is aan deze andere websites of de eigenaren ervan. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor deze andere websites inclusief de daarin opgenomen informatie.

Persoonsgegevens
Indien Gebruiker via de Website persoonsgegevens aan ons verstrekt, zoals naam en e-mailadres, is onze Privacy Verklaring van toepassing. Wij raden Bezoekers aan deze Privacy Verklaring die elders op deze webpagina staat goed te lezen voordat hij of zij ons deze gegevens verstrekt.

Cookie Verklaring
YachtFocus laat cookies achter op het systeem waarmee Bezoekers toegang verkrijgt tot de Website. Wij raden Bezoekers aan deze Cookie Verklaring die elders op deze webpagina staat goed te lezen voordat hij of zij de Website gebruikt.

Contact
Indien u een vraag of klacht heeft over deze Website neem dan schriftelijk contact op met YachtFocus Systems BV, h.o.d.n. YachtFocus, gevestigd aan de Binderij 7b, 1185 ZH in Amstelveen.

Veranderingen
Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment wijzigingen en correcties in deze Website en/of deze Gebruiksvoorwaarden aan te brengen.

Nietigheid
Indien enige bepaling van de voorwaarden en verklaringen op deze webpagina nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal YachtFocus een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Forum- en rechtskeuze
Op deze Gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortkomend uit of verband houdend met deze Gebruiksvoorwaarden of het gebruik van de Website worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Privacy- en cookie statement

Inleiding
YachtFocus neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met info@yachtfocus.com.

Wie is YachtFocus?
YachtFocus is de besloten vennootschap YachtFocus Media BV, kantoorhoudende te (1185 ZH) Amstelveen aan Binderij 7b, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer Kamer van Koophandel Amsterdam 57018960.

YachtFocus is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door YachtFocus de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt YachtFocus uw gegevens?
Hieronder vind u een overzicht van de doeleinden waarvoor YachtFocus persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens YachtFocus voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door YachtFocus worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie
Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Beheer van bestellingen
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Afhandelen klachten
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Afhandelen klachten
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: CRM
Gegevens: Naam, Gebruikersnaam, E-mailadres, Locatie, Bestelgeschiedenis, Social media, Browser, OS, Gebruikers ID, Telefoonnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Sollicitatie
Gegevens: Naam, Gebruikersnaam, E-mailadres, Locatie, Telefoonnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing
Doeleinde: Direct marketing
Gegevens: Naam, NAW-gegevens zijn, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, User ID / Gebruikersnaam, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Nieuwsbrief
Gegevens: Naam, NAW-gegevens zijn, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, User ID / Gebruikersnaam, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website
Doeleinde: Website analytics
Gegevens: Surfgedrag, Locatie
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: A/B testing
Gegevens: Surfgedrag, Locatie
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Account aanbieden
Gegevens: Naam, Adres, E-mailadres, Gebruikersnaam, Wachtwoord, User ID, Inhoud van het bericht
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews
Gegevens: Naam, Adres, E-mailadres, Gebruikersnaam, Wachtwoord, User ID, Inhoud van het bericht
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Chatfunctie
Gegevens: Naam, Adres, E-mailadres, Gebruikersnaam, Wachtwoord, User ID, Inhoud van het bericht
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?
YachtFocus heeft gegevens over u in bezit, omdat u gegevens aan ons verstrekt hebt, en omdat YachtFocus gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen kunnen zijn: banken, zoekmachines, Google Analytics.

Wat zijn uw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in uw account. Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij YachtFocus over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die u niet zelf in uw account kunt veranderen, kunt u een verzoek hiertoe doen bij YachtFocus. U kunt verzoeken dat YachtFocus uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt

Beperken van de verwerking
U hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om YachtFocus te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van YachtFocus of een derde plaatsvindt, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
U hebt het recht uw persoonsgegevens van YachtFocus te verkrijgen. YachtFocus zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, hebt u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat YachtFocus u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door YachtFocus
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@yachtfocus.com. YachtFocus zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat YachtFocus een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien YachtFocus uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
Het kan zijn dat YachtFocus verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties
Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat uw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan aan YachtFocus gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal YachtFocus gebruik maken van het Privacy Shield of de EU Model Clauses om uw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal YachtFocus aan u toestemming vragen om uw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze toestemming kunt u te allen tijde intrekken.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt YachtFocus ze?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van YachtFocus worden meegestuurd aan u browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van u computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van YachtFocus worden geplaatst, kunnen uw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?
Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop YachtFocus uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar info@yachtfocus.com. Ook als u een klacht hebt over de manier waarop YachtFocus uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar info@yachtfocus.com. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.